Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri
Değişiklik İşlemleri Türü Alan (m2) Ücret (TL) (KDV Dâhil)
Asgari Azami
Aplikasyon 1 1.000 2105
1.001 3.000 3150
3.001 5.000 4489
5.001 10.000 5451
10.001 20.000 5925
20.001 50.000 6789
50.001 100.000 8120
100.001 200.000 10038
200.001 500.000 16248
500.000 den sonra her 100.000 için 2865
Aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli Maktu* 98
Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi (Maktu*) 1-10 Nokta 2105
10 noktadan sonra her bir nokta için 90
Cins Değişikliği Yapısız İken Yapılı Hale Gelme 1 Bina İnşaat Taban
Alanı
(İmar Kanunun 27. Maddesi
Kapsamındaki Ruhsata Tabi Olmayan Yapı)
0-500 2180
Sonraki her 1 m2 için 0,30
İlave her bina için Maktu* 767
Aynı Yapı Üzerinde Kat İlavesi Suretiyle Yapılacak Cins Değişikliği İşleminde (İmar Kanunun 27. Maddesi
Kapsamındaki Ruhsata Tabi Olmayan Yapı)
Maktu* 767
Cins Değişikliği Yapısız İken Yapılı Hale
Gelme
(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Amaçlı Cins Değişikliği İşlemi)
0-500 2180
Sonraki her 1 m2 için 0,30
İlave her bina için Maktu* 767
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme Maktu* 1437
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde Maktu* 767
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) 669
Entegre Tesis Niteliğinde Olmayan Ve Ruhsata Tabi Olmayan Tarımsal Amaçlı Yapıların (Sera ve Benzeri) Cins Değişikliği İşleminde Tahsil Edilecek Hizmet
Bedeli ***
Maktu* 4838
Birleştirme 2 Parsel
(İlave her bir parsel için %10 artış uygulanacaktır.)
2481
Arzi İrtifak Hakkı 2 Parsel 1436
İlave her bir parsel için ilave Maktu* 767
Parselin Yerinde Gösterilmesi,
( Ada/Parsel, Adres) (Maktu*)
Her parsel için 669
Bağımsız Bölümün Yerinde Tespiti (Maktu*) Her bağımsız bölüm için 669
Parselin Veya Bağımsız Bölümün Yerinde Gösterilmesinde Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel/bağımsız bölüm başına ilave
Maktu*
143
Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltme İşlemi Teknik Rapor Hazırlama 2 Bağımsız bölüm için Maktu* 1023
Her bir bağımsız bölüm için ilave Maktu* 130
İl Genelinde Katsayı Uygulaması
İl Katsayı İl Katsayı İl Katsayı
İstanbul 1,15 Muğla 1,02 Konya 0,98
İzmir 1,10 Zonguldak 1,00 Karaman 0,98
Ankara 1,06 Bartın 1,00 Kars 0,93
Kocaeli 1,04 Karabük 1,00 Ağrı 0,93
Bolu 1,04 Manisa 0,98 Ardahan 0,93
Düzce 1,04 Afyon 0,98 Iğdır 0,93
Sakarya 1,04 Kütahya 0,98 Gaziantep 0,97
Yalova 1,04 Uşak 0,98 Adıyaman 0,97
Antalya 1,02 Adana 1,01 Kilis 0,97
Burdur 1,02 Mersin 1,01 Malatya 0,97
Isparta 1,02 Erzurum 0,98 Bingöl 0,97
Bursa 1,02 Bayburt 0,98 Elazığ 0,97
Bilecik 1,02 Erzincan 0,98 Tunceli 0,97
Eskişehir 1,02 Samsun 0,99 Diyarbakır 0,96
Trabzon 1,03 Amasya 0,99 Şanlıurfa 0,96
Artvin 1,03 Çorum 0,99 Nevşehir 0,95
Giresun 1,03 Tokat 0,99 Aksaray 0,95
Gümüşhane 1,03 Kastamonu 0,98 Kırıkkale 0,95
Ordu 1,03 Çankırı 0,98 Kırşehir 0,95
Rize 1,03 Sinop 0,98 Niğde 0,95
Edirne 1,03 Kayseri 0,97 Hatay 0,95
Kırklareli 1,03 Sivas 0,97 Kahramanmaraş 0,95
Tekirdağ 1,03 Yozgat 0,97 Osmaniye 0,95
Balıkesir 1,01 Van 0,96 Siirt 0,95
Çanakkale 1,01 Bitlis 0,96 Batman 0,95
Denizli 1,02 Hakkari 0,96 Mardin 0,95
Aydın 1,02 Muş 0,96 Şırnak 0,95

TÜİK 2017 Yılı Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi Esas Alınarak 2018 Yılı Tüketici Fiyatları Endeksine Göre TÜİK Tarafından Güncellenen Değerler Esas Alınmıştır

 

Açıklamalar:

  1. Maktu: Katsayı uygulamasına bakılmaksızın.
  2. Ücretlere KDV dâhildir.
  3. Ücretler yeni ücret tarifesi yayınlanıncaya kadar geçerlidir.
  4. Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon taleplerinde; parsellerin tek aplikasyon krokisinde gösterilmesi şartıyla parsellerin toplam yüzölçümleri üzerinden ücret tahakkuk ettirilir.
  5. Maktu ücretler hariç hesaplanacak hizmet ücretleri 538 TL’den az olamaz.
  6. Teknik rapor, düzeltmeye konu blok veya ana taşınmazın tamamı için bir defaya mahsus hazırlanacak olup hizmet bedeli hesaplanırken tüm bağımsız bölümlerin düzeltmeye konu olduğu dikkate alınacaktır.
  7. Yapısız iken yapılı hale gelen cins değişikliklerinde parselde birden fazla bina bulunması durumunda en büyük taban alanına sahip bina için ücret hesaplanır diğer binalardan maktu ücret alınır.
  8. Röperli Kroki ücreti hesaplanırken aplikasyon bedelindeki ücrete ek olarak parsel üzerindeki her bina için maktu 446 TL ilave ücret tahakkuk ettirilir.
  9. Plan örneği ücretine harçlar dahil olmamakla birlikte işlemden ayrıca yol ücreti alınmayacaktır.

 

Diğer Hususlar:

a- Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 2/3 ü tahsil edilir.
b- Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 1/3 ü tahsil edilir.
c- Büyükşehir Belediyelerinde; 6360 sayılı Büyükşehir Yasasında 2014 yılında yapılan değişiklik ile köy statüsünden mahalle statüsüne geçen birimlerin 1/1000 ve 1/5000 imar planları dışında kalan alanlarındaki kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 1/2 si
tahsil edilir.
ç- Ulaşım gideri** işverene aittir. İşverenin ulaşım için aracı temin etmesi durumunda işverenden ayrıca ulaşım gideri ücreti alınmayacaktır.
d- İş yapımı için gerekli her türlü malzeme lisanslı bürolara aittir.
* Maktu: Hizmet grubu ve yöresel katsayıya bakılmaksızın.
“** (c) bendinin uygulanmasında “0,15 x km x yakıt Lt fiyatı” formülü kullanılacaktır.
*** Taşınmaz malın bağ, bahçe, tarla vb. vasıfta iken, arsa, fındıklık, zeytinlik, sera.. vb. vasıflara dönüştürülmesi veya tersi işlem taleplerinde; ilgili kamu kuruluşundan  verilmiş  yazı  ya  da  rapora  dayanılarak tescil bildirimi düzenlenmek suretiyle vasıf değişikliği yapılır. Ayrıca araziye gidilmesi gerekli ise parselin yer gösterme ücreti ilave olarak tahakkuk ettirilir.
**** İmar Barışı kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemlerinde; il katsayısı, belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parseli katsayısı, belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parseli katsayısı uygulanmayacaktır.

 

İş Süreleri :

Lisanslı bürolar, mevzuatına uygun olarak talep edilen işleri talep sırasına göre, Genel Müdürlükçe kadastro müdürlükleri için belirlenmiş Kamu Hizmet Standartları Tablosunda belirtilen sürelerde sonuçlandırmak zorundadırlar.

Resmi kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalardan kaynaklanan süre uzamaları bu süreye dâhil değildir.

Süresi içinde tamamlanmayan işler için lisanslı mühendis tarafından hazırlanan ve gecikme sebebini açıklayan bir rapor düzenlenir ve iş sahibine bildirilir. Ayrıca dosyasında muhafaza edilir.

 

BÖLGESEL YÖRESEL KATSAYISI 1,15 OLARAK ALINACAKTIR.

Yapılacak işleme ilişkin ulaşım gideri iş sahibine aittir. Kadastro teknik hizmeti ile ilgili kadastro/tapu sicil müdürlüğünden temin edilecek her türlü teknik bilgi ve belge ücreti, harçlar, döner sermaye ücreti, onay gideri,kontrollük ücreti iş sahibine bilgi verilerek ve belgelendirilerek sözleşme kapsamında iş sahibinden ayrıca alınır.

Thumb
Thumb