• Bahçelievler-Yenibosna/İstanbul
  • Info@bahcelievlerlihkab.com
  • Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:30
Thumb

YAPI APLİKASYONU, VAZİYET PLANI

Yapı aplikasyon projesi; parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu Yönetmelikte belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri, yapı projelerine göre köşe koordinatları ve röper noktaları ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder.

Diğer bir değişle yapı aplikasyonu, kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi ile parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesine deniyor.Parsel aplikasyon krokisine dayanılarak vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu belirler. Yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmesidir.

 

Yapı aplikasyon krokisi nereden alınır?

Aplikasyon krokisi, parselin bağlı bulunduğu kadastro müdürlüğünden gerekli belgelerin verilmesi ile temin ediliyor.

 

Yapı aplikasyon krokisi için gereken belgeler;

  • Aplikasyonu istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
  • Gayrimenkul malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği,
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ile kimliği,
  • Gayrimenkulün sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.

18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında yer alan yapı aplikasyon projesi tanımlaması aşağıda yer alıyor.

Yapı aplikasyon projesi; parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder.

 

Yapı aplikasyon projesini kim hazırlar?

Söz konusu yapı aplikasyon projelerini, Serbest Harita Mühendislik Bürosu hizmetinizdedir.