• Bahçelievler-Yenibosna/İstanbul
  • Info@bahcelievlerlihkab.com
  • Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:30
Thumb

YOLA TERK, YOLDAN İHDAS, AYIRMA

Yola veya Park’a Terk; İmar planı uygulamalarından sonra, umumi hizmet alanlarında kalan bölümlerin, bedelsiz veya bedelli olarak belediyeye terk edilmesi işlemine “terk” denir.

İfraz; Bir parselin ilgili plan ve yönetmelik şartlarına göre bölünerek iki veya daha fazla parsele ayrılması işlemidir. İlgili Yönetmelikte ifrazın tanımı; “İfraz: Bir parselin bölünerek ayrılması işlemi” olarak ifade edilmektedir. Yasanın 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince iki ya da daha fazla parçaya bölünüp, belediye encümeni tarafından karara bağlandıktan sonra, yeni oluşan her bir parçanın ayrı bir parsel numarası altında ayrı bir kütük sayfasına kaydedilmesi işlemine ifraz denir.

Yoldan İhdas: Önceden yol olmasına rağmen, imar planı kapsamında kapanmış olan bir yolun imar planındaki amacına göre işleme tabi tutulmasına yola ihdas adı verilir. İmar Kanunu’na göre imar planı doğrultusunda herhangi bir yerin imar parselini oluşturmak amacıyla, yoldan ihdas uygulaması yapılabilir.

Yola Terk, Yoldan İhdas, Ayırma

Taşınmaz malların yürürlükteki imar planlarına göre, yolda kalan kısımlarının parselden ayrılarak tapu kaydından düşülmesi işlemi yola terk, evvelce yol olan kısımların mülkiyete konu olması halinde bu kısımların tescil edilmesi işlemi yoldan ihdas olarak adlandırılıp İmar kanununun 16. maddesine dayanarak yapılmaktadır.

Bundan başka, taşınmaz malların hissedarlar arasında birden fazla parçaya bölünmesi, ya da parseller arasındaki sınırların düzeltilmesi işlemleri, plansız alanlarda aynı maddeye dayanarak yapılan uygulamalardır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur),
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi,
  • Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi,